5 ways to be a more impactful leader

Uppdaterad: mar 6(English follows)


Din inverkan som ledare beror på dig, på din förmåga att definiera din roll och växa och utvecklas i den. Här kommer fem konkreta aspekter att tänka på:


Mål: i vissa organisationer är målen mycket tydliga. Om detta är så för dig kan din utmaning vara att hålla ditt team fokuserat och motiverat mot dessa mål.

I mer komplexa matrisorganisationer kan mål från olika parter ibland till och med vara motstridiga. I det här fallet kan det vara så att du och ditt team behöver diskutera och bestämma hur ni vill hantera dessa motsägelser så att teamet inte spenderar energi på fel saker och tappar sin energi och drivkraft.


Delegera: den bästa ledaren är den vars team kan arbeta utan. Du delegerar till dina team-medlemmar beroende på intresseområden och kompetenser. Samtidigt skapar du de bästa organisatoriska förutsättningarna för ditt team att göra sitt arbete.


Vara öppen och visa dig sårbar: att visa styrka är i vissa affärskulturer ett positivt drag. Att vara öppen och visa en del av din sårbarhet på ett genuint sätt gör att du kommer längre med ditt team även i sådana kulturer. Vi är alla människor före ledare.


Flexibilitet och fasthet: att vara anpassningsbar till situationer och individer samtidigt som du är sann gentemot dina värderingar. Ju tydligare du är med ditt team om dina värderingar desto lättare blir det att stå starkt när tuffa beslut måste tas, så att de inte ser dig som hård och oflexibel utan som sann och äkta.


Självutvärdering och utvärdering från ditt team: att gå tillbaka, reflektera och ställa dig själv några kraft frågor som "vad är jag stolt över i mitt ledarskap?", "Vad skulle jag vilja förbättra?" hjälper dig komma längre för varje gång. Att be om feedback från ditt team om konkreta situationer hjälper dig att bättre förstå dem och dig själv.


Vill du bedöma effekten av ditt ledarskap? Läs mer här.


(English)


Your impact as a leader depends on you, on your ability to define your roll and grow and develop in it. Here comes five concrete aspects to consider:


Goals: in some organisations the goals are very clear. If this is so for you your challenge might be to keep your team focused and motivated towards these goals.

In more complex matrix organisations goals from different parties might sometimes even be contradictory. In this case it might be so that you and your team need to discuss and decide how to manage this contradictions so that the team doesn't spend energy on the wrong things and looses its energy and drive.

Delegate: the best leader is the one whose team can work without. You delegate to your team members depending on interest areas and competencies. At the same time you create the best organizational conditions for your team to do its work.


Be open, vulnerable: to show strength is in some business cultures a positive trait. To be open and show some of your vulnerability in a genuine way will get you longer with your team even in such cultures. We are all people before leaders.


Flexibility and firmness: to be adaptive to situations and to individuals without loosing your values. The clearer you are with your team about your values the easier it will be to stand strong when tough decisions need to be taken so that they don't take you as rigid and inflexible but instead true and genuine.


Self-evaluation and evaluation from your team: to step back , reflect and ask yourself some powerful questions such as "what am I proud of in my leadership?", "what would I like to improve?" will get you longer for each time. Asking feedback from your team about concrete situations will help you better understand them and yourself.


Would you like to assess the impact of your leadership? Learn more here.

29 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vill hålla mig uppdaterad kring ledarskapsfrågor

* Jag godkänner att ni sparar min information för att kontakta mig angående det här ärendet. Se hela Integritetspolicy.

+46 70 548 3112

Vendevägen 89, Mörby, Sverige

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

©2021 av Brighter Leaders