top of page
Sök

Hur HR kan hjälpa chefer att lyckas: en neurovetenskaplig strategi


Ledarskap är inte en medfödd egenskap, utan snarare en färdighet som kan främjas och utvecklas. Personalteamet (HR) tillsammans med erfarna ledarskapscoacher spelar en avgörande roll i denna utveckling.


I ett synergistiskt samarbete utnyttjar HR-team sin förståelse för företagskultur och personal, medan ledarskapscoacher tar fram sina expertinsikter och personliga tillvägagångssätt. Tillsammans förstärker de avsevärt sitt inflytande när det gäller att hjälpa chefer att navigera deras väg till framgång.


Särskilt HR:s roll i att identifiera lämpliga coacher och arrangera regelbunden interaktion kan bana väg för strukturerad tillväxt och utveckling för chefer. Ledarskapscoacher, med sin rika erfarenhet och skräddarsydda strategier, kan fungera som katalysatorer och påskynda chefens resa mot att bli en effektiv ledare.


Intressant nog förstärks kraften i detta kombinerade tillvägagångssätt avsevärt när det integrerar resultat från neurovetenskapens område. Dessa insikter ger en förståelse för hur våra hjärnor fungerar, vilket möjliggör utvecklingen av strategier som är i linje med våra medfödda tendenser, vilket säkerställer en högre sannolikhet för framgång. Låt oss fördjupa oss i hur HR, i samarbete med ledarskapscoacher, kan utnyttja neurovetenskap för att hjälpa chefer att lyckas.


Neurovetenskapen bakom ledarskap

Många studier inom neurovetenskap har pekat på att det finns "spegelneuroner" i våra hjärnor, som gör att vi kan lära oss genom imitation. Denna insikt kan vara mycket fördelaktig för HR-team och ledarskapscoacher i att utveckla utbildningsprogram för chefer. Genom att ge chefer möjligheter att observera framgångsrikt ledarskapsbeteende i handling, kan de modellera sitt beteende därefter.


I en praktisk miljö kan HR koppla ihop chefer med erfarna chefscoacher, som med sin djupa förståelse för ledarskapsdynamik och personliga tillväxtstrategier kan spela en avgörande roll för att ge feedback och fungera som en katalysator i chefernas utveckling.


När dessa chefer interagerar med sina tränare, tänds deras spegelneuroner, vilket hjälper dem att tillgodogöra sig framgångsrika ledaregenskaper. Insikterna från ett sådant samarbete kan skapa ett robust ramverk som främjar snabb tillväxt och kompetensutveckling. Genom detta förses chefer med en väl avrundad, neurovetenskapligt informerad väg till framgång.


Emotionell intelligens och hjärnan

En annan viktig ledarskapsegenskap med rötter i neurovetenskap är emotionell intelligens (EQ), som till stor del härrör från den prefrontala cortex - en del av hjärnan som ansvarar för empati, förstå andras perspektiv och hantera våra egna känslor. Chefer med hög EQ är bättre rustade att hantera utmaningarna med ledarskap.


För att förbättra EQ, integrerar Brighter Leaders mindfulness-övningar i en chefs rutin, såsom djupandningsövningar, meditation eller reflekterande journalföring. Brighter Leaders coacher, med sin expertis inom personlig utveckling, kan vägleda chefer i att implementera och underhålla dessa metoder, anpassa dem till varje individs behov och förutsättningar.


Dessa metoder har visat sig sänka stressnivåerna, vilket gör att den prefrontala cortexen kan fungera optimalt och därigenom förbättra EQ. Ledarskapscoachernas praktiska tillvägagångssätt kan säkerställa att dessa övningar inte bara är teoretiskt förstådda, utan praktiskt tillämpade och konsekvent utförda, vilket avsevärt kommer att förbättra deras effektivitet.


Dessutom kan ledarskapscoacher ge regelbunden feedback och finjusterande råd till cheferna, vilket underlättar en mer personlig och anpassningsbar resa mot förbättrad emotionell intelligens.


Kraften i neuroplasticitet

Hjärnans förmåga att förändras och anpassa sig, känd som neuroplasticitet, är en annan neurovetenskaplig princip som Brighter Leaders utnyttjar. Med upprepad exponering för specifika scenarier och träning, kopplar hjärnan om sig själv för att reagera mer effektivt på dessa situationer.


Låt oss säga att ditt företag antar ett nytt digitalt verktyg. Istället för ett enstaka träningspass kan HR schemalägga flera mindre sessioner. Denna upprepade exponering kommer att göra det möjligt för chefer att bättre förstå verktygets funktionalitet, eftersom varje session förstärker de neurala banorna relaterade till uppgiften.


Övningar som använder neurovetenskapens resultat för att öka självmedvetenheten


Mindfulness Meditation: Mindfulness, en form av meditation, har visat sig öka självmedvetenheten genom att främja ett ökat fokus på ens nuvarande sinne och kropp. En enkel övning innebär att sitta i ett lugnt utrymme och enbart fokusera på sin andning. När sinnet börjar vandra, för försiktigt tillbaka fokus till andningen.


Neurovetenskaplig forskning har visat att regelbunden träning av mindfulness-meditation kan förändra strukturen i hjärnan, speciellt insula, som är förknippad med självmedvetenhet. Med tiden kan mindfulness hjälpa individer att bli mer medvetna om sina tankemönster, reaktioner och känslor, vilket ökar deras självmedvetenhet och förmåga att hantera sina svar mer effektivt.


Journalföring: Att skriva om sina tankar och känslor har visat sig förbättra självmedvetenhet och känslomässig bearbetning. I samband med neurovetenskap involverar handlingen att skriva den prefrontala cortex, en del av hjärnan som är involverad i problemlösning och hantering av känslor.


En effektiv journalövning kan innebära att skriva om en utmanande situation på jobbet, beskriva känslorna den väckte och utforska möjliga orsaker bakom dessa känslor. Med tiden kan denna praxis hjälpa chefer att få en bättre förståelse för sina känslomässiga svar och beslutsfattande mönster, vilket leder till större självmedvetenhet.


Behovet av vila

Slutligen, neurovetenskap lär oss att vila är avgörande för hjärnans funktion. Långvarig stress kan leda till minskad produktivitet och försämrat beslutsfattande. Både HR- och ledarskapscoacher kan spela en betydande roll för att uppmuntra chefer att prioritera vila och balans mellan arbete och privatliv, och på så sätt minimera risken för utbrändhet.


Till exempel kan HR upprätta en policy för "ingen e-post efter arbetstid" eller uppmuntra chefer att ta regelbundna "hjärnpauser" under arbetsdagen.


Samtidigt kan ledarskapscoacher hjälpa till i denna process genom att hjälpa chefer att utveckla personliga strategier för att hantera sin arbetsbelastning på ett effektivt sätt, vilket säkerställer att de kan koppla av utanför arbetstid och upprätthålla en sund balans.


Ledarskapscoacher kan också hjälpa chefer att känna igen tecknen på överdriven stress och tillhandahålla tekniker för att hantera. De kan arbeta med chefer för att skapa personliga rutiner som säkerställer tillräckligt med vila och återhämtningstid, vilket bidrar till det övergripande välbefinnandet.


Detta dubbla tillvägagångssätt stöder inte bara chefens välbefinnande utan är också ett positivt exempel för deras team och främjar en hälsosammare och mer produktiv arbetsmiljö.


Praktisk övning: Observation och reflektion

Denna övning utnyttjar begreppet spegelneuroner och hjärnans förmåga att förändras genom neuroplasticitet.


Identifiera framgångsrika ledare: identifiera flera ledare som du beundrar för deras ledarstil. Dessa kan vara inom din egen organisation, från en annan bransch eller till och med historiska personer. Fokusera på en mångfaldig grupp av ledare för att få ett brett utbud av insikter.


Studera ledarskapsbeteende: studera sedan dessa ledare - deras beslutsprocess, kommunikationsstil, konfliktlösningsmetod, etc. Detta kan vara genom att läsa om dem, titta på deras intervjuer eller tal eller observera dem i aktion på arbetsplatsen. Målet är att förstå vad som gör dessa individer till framgångsrika ledare.


Reflektera och dokumentera: Efter detta, reflektera över dina observationer och dokumentera dem. Skriv ner de egenskaper, beteenden eller beslut som stack ut för dem och varför du tror att dessa aspekter bidrar till effektivt ledarskap.


Emulera: Nästa steg är att emulera dessa observerade beteenden. Identifiera möjligheter i ditt dagliga arbete där du kan tillämpa dessa egenskaper. Det kan vara allt från hur du genomför ett möte, hur du hanterar ett svårt samtal eller hur du fattar ett komplext beslut.


Mindful recension: I slutet av varje dag, avsätt tid för mindfulness-meditation fokuserad på dina upplevelser som efterliknar dessa beteenden. Reflektera över dina känslor, de reaktioner du observerade och eventuella utmaningar du mötte.


Vanlig journalföring: dokumentera dessa reflektioner i en journal. Med tiden kommer detta att hjälpa dig att identifiera mönster, förstå framsteg och bli mer medveten om din ledarstil.


Den här övningen, om den utförs konsekvent, kan hjälpa chefer att tillgodogöra sig framgångsrika ledarskapsegenskaper, förbättra emotionell intelligens och göra det möjligt för din hjärna att anpassa sig mer effektivt till olika ledarskapsscenarier.


Ledarskap är en resa, och neurovetenskap ger oss en färdplan för att hjälpa chefer att navigera denna väg. Genom att använda dessa neurovetenskapliga principer kan HR som arbetar tillsammans med chefscoacher utforma utbildnings- och coachingprogram som inte bara förbättrar en chefs färdigheter utan också tillgodoser deras hjärnans medfödda tendenser.


Denna symbios mellan neurovetenskap, HR och coacher säkerställer inte bara framgång för chefer utan främjar också en miljö av tillväxt och lärande inom organisationen.


I sin bok From Suffering to Surfing, How success leaders make the leap, ger Lizzie Claesson ett DIY-coachingprogram för chefer och medarbetare som vill utveckla sitt personliga ledarskap.


I mycket korta sektioner, perfekt för upptagna ledare, är den här handboken laddad med enkla praktiska övningar som inte tar mycket tid men som har stor inverkan.


79 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page