How do successful leaders achieve to engage employees?


(English follows)


Redan före pandemin visade Gallup att endast 14% av medarbetarna i Sverige var engagerade i sitt arbete och hade en stark koppling till sin organisation. Föreställ dig nivåerna av effektivitet, produktivitet och välbefinnande som ditt företag kan uppnå genom att förbättra dessa nivåer!


Det finns många sätt att få nöjda medarbetare och du som ledare har säkert provat ett antal av dessa. Före pandemin använde många organisationer tid och pengar för konferenser och övernattningar på kursgårdar. Vad kan fungera nu under de förutsättningar som finns?


Att få engagerade medarbetare kräver djupare dock inte dyrare åtgärder. Ta hjälp av någon extern som kan hjälpa dig se era blinda fläckar och föreslå åtgärder som är helt anpassade efter era behov och förutsättningar och som kan verkligen och långsiktigt öka engagemanget i din organisation.


Ta kontakt nu eller låt dig inspireras här.


(English)


Even before the pandemic Gallup survey showed that only 14% of the employees in Sweden were committed to their work and had a strong connection to their organization. Imagine the levels of efficiency, productivity and well being your company could achieve by improving this levels!


There are many ways to get satisfied employees and you as a leader have probably tried a number of these. Before the pandemic, many organizations used time and money for conferences and overnight stays at course yards. What can work now under the conditions that exist? Getting committed employees, however, does not require deeper, more expensive measures. Get help from an external person who can help you see your blind spots and suggest measures that are completely adapted to your needs and conditions and that can really and long-term increase the commitment in your organization. Get in touch now or let yourself get inspired here.

19 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vill hålla mig uppdaterad kring ledarskapsfrågor

* Jag godkänner att ni sparar min information för att kontakta mig angående det här ärendet. Se hela Integritetspolicy.

+46 70 548 3112

Vendevägen 89, Mörby, Sverige

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

©2021 av Brighter Leaders