top of page
Sök

Things you don't want to miss(English follows)


I ett TED-talk 2015 sa Microsoft medgrundare Bill Gates att USA och andra länder inte var beredda på den framtida pandemin som skulle drabba oss.

Han sa: ”Om något dödar över 10 miljoner människor under de närmaste decennierna är det troligtvis ett mycket smittsamt virus snarare än ett krig”.


Omständigheterna går inte alltid att påverka men vi kan alltid påverka hur vi väljer att tänka, känna och agera. Vad kan du göra nästa gång för att hamna före vågen istället för efter?


Vi vet att restriktionerna kommer att lättas, men vi vet inte när eller i vilken takt. Vad kan du göra nu som gör dig och din organisation redo när detta faktum blir en verklighet? Hur kan du vara steget före?


Du sitter med all sannolikhet på svaren men antagligen inte på frågorna. En erfaren ledar- och affärsutvecklare är kanske den du behöver komma i kontakt med för att ställa just de frågorna som öppnar för att dina svar ska kunna komma fram.

Om du redan har svaren kan du låta en erfaren ledar- och affärsutvecklare sparra dig och kolla om du sitter skottsäkert.


(English)


In a TED talk in 2015, Microsoft co-founder Bill Gates said that the United States and other countries were not prepared for the future pandemic that would hit us.

He said: "If something kills over 10 million people in the next few decades, it is probably a highly contagious virus rather than a war."


Circumstances can not always be influenced, but we can always influence how we choose to think, feel and act. What can you do next time to end up before the wave instead of after?


We know that the restrictions will be eased, but we do not know when or at what pace. What can you do now that will get you and your organization ready when this fact becomes a reality? How can you be one step ahead?


You are most likely sitting on the answers but probably not on the questions. An experienced leader and business developer may be the one you need to get in touch with to ask exactly the questions that open up for your answers to emerge.

If you already have the answers, you can let an experienced leadership and business developer spar you and check if you are bulletproof.


38 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page